Garantija un Atteikuma tiesības

GARANTIJA

Teleskopiem.lv visām precēm nodrošina 2 gadu garantiju no preces iegādes brīža.

Garantija sedz ražošanas un materiālu defektus. Bojāto preci nepieciešams nogādāt mūsu veikalā Ganību dambis 2a, Rīgā, uzrādot pirkuma dokumentu.

Bojājumi, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā, lietošanā vai apkopē, neattiecas uz garantiju. Patērētājs var pieprasīt garantijas kompensāciju saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

 

ATGRIEŠANAS POLITIKA (atteikuma tiesības)

ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Šie atteikuma tiesību izmantošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir spēkā starp:

Pārdevēju – SIA "Omicron", reģ. Nr. 40103272028, juridiskā adrese: Ganību dambis 2a, Rīga,      LV-1045, un

Pircēju – patērētāju (fizisku personu, kas iegādājusies preces nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), attiecībā uz Pārdevēja pārvaldītā mājāslapā www.teleskopiem.lv (turpmāk tekstā – Mājaslapa) iegādātajām Precēm (turpmāk tekstā – Preces).

 

Pircējs ir tiesīgs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, atgriezt Preci, saskaņā ar zemāk aprakstītajiem noteikumiem:

1. Atteikuma veidlapa:

1.1.Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atteikties no Precēm informē Pārdevēju, iesniedzot tam aizpildītu ATTEIKUMA VEIDLAPU vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu:

- papīra formā uz adresi: Ganību dambis 2a, Rīga, Latvija, LV-1045 , vai

- elektroniski uz e-pastu: info@teleskopiem.lv.

1.2.Termiņš ir ievērots, ja Pircējs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircēja pienākums ir pierādīt atteikuma veidlapas nosūtīšanu noteiktajā termiņā.

2. Preces atgriešanas termiņš:

Pircējs nosūta Preces atpakaļ Pārdevējam vai nodod tos Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

3. Preces atgriešanas veidi:

- Nosūtot ar pakomātu, pakomāta adrese: Pulkveža Brieža iela 33, Rīga, LV-1045 (Rimi Hyper P.Brieža)

- Iesniedzot personīgi veikalā “teleskopiem.lv”, Ganību dambis 2a, Rīgā, LV-1045

4. Pircējs sedz Preču atgriešanas tiešās izmaksas.

5. Prasības Precēm, kuras tiek atgrieztas:

5.1.Atpakaļ sūtāmai Precei ir jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija to saņemot.

5.2.Precēm un tās iepakojumam ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves, izņemot iepakojuma plēves, bez kuru noņemšanas nav iespējams atvērt un iedarbināt (ieslēgt) Preci, u. tml.) un nelietotām.

5.3.Prece ir jāatdod tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, atdodot Preces iegādāšanās dokumentu, lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Preču komplektu, kurš sastāv no vairākām Precēm, jāatdod pilnā tā sastāvā, t.i. visas komplektā ietilpstošās Preces.

6. Pircēja ir atbildība

Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantotas citā nolūkā, nevis Preču rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Ja Precei tiek konstatētas nolietojuma pazīmes, Pārdevējs aprēķina Precēm nodarītos zaudējumus un šo zaudējumu summu ietur no Pircējam atgriežamās naudas summas, informējot par to Pircēju.

7. Atteikuma tiesības nevar izmantot:

- ja Prece ir bojāta.

8. Naudas atgriešana:

8.1.Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu par Precēm. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti.

Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā ar Bankas pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas kontu, no kura tika veikta apmaksa par Precēm.

8.2.Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preces no Pircēja adresē  Ganību dambis 2a, Rīga, LV-1045.

9. Pārdevēja kontaktinformācija:

- e-pasts: info@teleskopiem.lv;

- tālr.: +371 29339942.

10. Noteikumu spēkā esamība un grozījumi:

10.1. Noteikumi ir spēkā attiecībā uz visām Precēm, kas tiek iegādātas Mājaslapā.

10.2. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt Noteikumus, neinformējot Pircēju iepriekš. Jaunā Noteikumu redakcija ir spēkā no brīža, kad Pārdevējs to ir publicējis Mājaslapā.

10.3. Pircējam ir pienākums pirms Preču iegādes iepazīties ar aktuālo Noteikumu redakciju. Mājaslapas izmantošana un Preču iegāde tajā nozīmē piekrišanu aktuālajai Noteikumu redakcijai.

10.4. Jautājumiem, kas nav atrunāti Noteikumos, ir piemērojami Pārdevēja reģistrācijas valsts normatīvie akti. 

 

 

Teleskopiem.lv komanda

Nepieciešama palīdzība?

Droši sazinies ar mums un kopā atrisināsim visus neskaidros jautājumus!

Kontakti

Nepieciešama palīdzība?

Droši sazinies ar mums un kopā atrisināsim visus neskaidros jautājumus!

Kontakti